skip to content
Camera Agricolă Judeţeană Suceava
Câmpul fertil al cunoaşterii
Revista FERMA - Ultimele stiri

widget @ surfing-waves.com

Camera Agricola Judeteana Suceava

 Camera Agricolă Judeţeană Suceava (CAJ SV) a fost înfiinţată în baza H.G. nr. 1609/16.12.2009, şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 09/03.02.2010. CAJ Suceava este instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Suceava finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
Compartimentele tehnice prevăzute în structura organizatorică tip a Camerei Agricole judeţene se pot cumula, în funcţie de necesităţi, într-un birou, respectiv serviciu, dar cu încadrarea în numărul funcţiilor de conducere permise de lege prin cumularea şi fără modificarea atribuţiilor compartimentelor comasate.
Modificarea structurii, se face la propunerea conducerii Camerei Agricole Judeţene, cu aprobarea conducerii Consiliului Judeţean. Conducerea Camerei Agricole Judeţene este asigurată de directorul executiv şi directorul executiv adjunct, numiţi prin hotărâre a Consiliului Judeţean în condiţiile legii.
   În judeţ, Camera Agricola are 13 centre locale.

Conform H.G. nr. 1609/2009 CAJ SV are următoarele atribuţii:
► elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă şi asigură aplicarea acestuia;
► întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor;
► furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
► asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
► sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
► asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
► susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;
► asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
► organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
► se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
► colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;
► implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
► contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de competenţă.

 PARTENERI

NOUTATI


up